بیمه عمر رو زندگی


یکی از مهمترین نگرانی هایی که همیشه ذهن اکثر انسان ها را به خود درگیر کرده ایجاد آرامش برای دوران پیری و بازنشتگی و هم چنین سرنوشت و وضعیت معیشت اعضای خانواده آنها پس از فوت سرپرست خانواده یا هریک از عزیزانشان می باشد. شرکت بیمه تجارت نو با درک این موضوع اقدام به طراحی و ارائه کامل ترین پوشش های بیمه ای عمر نموده که به شرح زیر معرفی می گردد:

ویژگی های بیمه عمر و تشکیل سرمایه

انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی

انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی

امکان دریافت وام

امکان دریافت وام تا 90% حساب اندوخته از پایان سال اول

برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول

برداشت از حساب اندوخته از پایان سال اول

مستمری و بازنشستگی

امکان تبدیل تمام یا بخشی از حساب اندوخته به مستمری و بازنشستگی

پرداخت سرمایه

پرداخت سرمایه ای بالغ بر 3 برابر حق بیمه در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده

پرداخت سرمایه

پرداخت سرمایه از کار افتادگی برابر مبلغ سرمایه فوت هر سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده

ازکارافتادگی کامل

معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه به مدت 10 سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه

پرداخت مستمری

پرداخت مستمری به میزان 2 برابر آخرین مبلغ حق بیمه به مدت 10سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه

هزینه‌های درمانی

پرداخت هزینه‌های درمانی تا سقف یک میلیارد و پانصد هزار تومان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاری ها

پرداخت حق بیمه

انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه بسته به میزان درآمد هر شخص

محدودیت سنی

امکان بیمه شدن از بدو تولد تا سن 80 سالگی